CSF Konferenz mat der Madame Christine DOERNER iwwert “Bestiednis oder Pacs”