Froen iwwert d’Zukunft vun den eenzele Kierchegebaier an den Uertschaften aus der Gemeng Suessem.

Froen un de Schäfferot vun der Gemeng Suessem

Bieles, de 5. Oktober 2016

Den Inneminister KERSCH hat de Gemenge via eng Circulaire den Optrag gi sech bis den 1. Oktober 2016 mat de Kierchefabricken iwwert d’Zukunft vun den eenzele Kierchegebaier an de Gemengen eens ze ginn.

 

Gemäss dem Artikel 25 vum Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988, erlaabt mär Äech an der Sëtzung vum nächste Gemengerot folgend Froen ze stellen:

  • Wou sinn d’Diskussioune mat de Kierchefabricken aus eiser Gemeng drun?
  • Sinn d’Besëtzverhältnisser an eiser Gemeng kloer?
  • Konnt en Accord tëschent der Gemeng an de Kierchefabricke fonnt ginn?
  • Ass scho gewosst wat fir eng Kierchegebaier an de Fong resp. wat fir eng a Gemengebesëtz solle goen/bleiwen?

 

Merci am viraus fir Är Äntwerten, mat menge beschte Gréiss,
Fir d’CSV-Fraktioun, Mike LORANG a Carine REUTER-BAULER

Nathalie MORGENTHALER
Member vum Gemengerot