CSV-Stellungnahm zu Punkten aus dem Gemengerot vum 20. Januar 2017

CSV-Stellungnahm zum Punkt 4 : « Travaux d’aménagement d’un musée didactique et archives à Belvaux » vum 20. Januar 2017

Mär wäre frou, wann de Schäfferot sech emol eng Kéier an eis Lag géif  versetzen.

Mär hate bis zum häutegen Dag Null Informatiounen iwwert dëse Knobelmusée. Dat Eenzegt wat mär woussten, dat ass dass ee geplangt wär, fir de Rescht ass déi Presentatioun vun haut, dat éischt wat mär konkret virgestallt kritt hunn. An dobäi muss ee soen, dass et sech hei reng ëm de Bau vun dësem Haus handelt a mär nach ëmmer kee Konzept vum Funktionnement virgestallt kritt hunn.

Dëse Projet wuar net an der Bautekommissioun. Mär ginn d’Gefill net lass, dass de Schäfferot seng berodend Kommissiounen net eeschthëllt.

Mär hate bei gréissere Projeten alt schonn emol gemeinsam Sëtzunge vum Gemengerot an enger Kommissioun, fir dass Jiddereen herno en ‘toute connaissance de cause’ iwwert e Projet konnt uerteelen. Hei sinn also gläich 2 Gremien iwwergaange ginn.

Et ass och schued, wann den Architekt hei muss zouginn, heen hätt gesot kritt, hee misst sech kuerzfaassen.

Bei engem Gebai vu 4 650 000€ kann een awer erwuarden, dass een eng „in extenso“ Presentatioun gemat kritt.

Mär hunn z.B. emol net matgedeelt kritt vu wéivill m2 mär hei schwätzen.

Mär hunn am Dossier konnten noliesen, dass verschidde Subsiden ugefrot gi sinn, awer bis elo, bis op e Poste vum Edukatiounsministär, nach keng Äntwerten erëmkomm sinn. Am Budget 2017 steet awer eng Einnahm vun 159 000€ vum Kulturministär.

Esou grouss Bauprojeten huet een awer net all Dag an der Gemeng, mär hätten eis do méi komplett Informatioune gewënscht.

Wat dee baulechen Aspekt ugeet, froe mär eis ob een d‘Sanitäranlagen net enzwousch anescht hätt kënnen installéieren. Vu dass d’Gebai awer iwwerall zougänglech ass, wär et vläicht méi virsiichteg gewiescht, déi net grad iwwert de Stack vun den Archiven ze plangen.

Wann dann eng Kéier eng Fuite ass, riskéiert do awer vill Material onwidderrufflech beschiedegt ze ginn.

Wat eis am Meeschte stéiert, dat ass, dass mär nach ni e Konzept presentéiert kritt hunn.

Mär sinn elo schonn emol e bësse berouegt ginn, wou mär héieren hunn, dass anscheinend ee soll bestoen.

Mä ween ass d’Zielpublikum, wéi gëtt de Projet herno finanziell a personell gedroen?

Wéi solle mär als Oppositioun (et kann ee scho soe Baussestehend) kënne jugéieren ob de Projet gutt geplangt ass, ob no de Bedierfnisser vun deenen déi do schaffe wäerten an de Visiteure gekuckt ginn ass?

Mär géife gäre mat konstruktive Kritiken op e Projet awierken, mä hei gi mär erëm virun e “fait accompli” gesat. Elo ass et ze spéit fir nach Ännerunge kënne virzehuelen…

Op den 1. Bléck gesäit d’Gebai fir eis net ganz funktionell aus, mat deene ville schifen Ecker, resp. deene laang gezunne Formen. D’Konzeptioun mécht et dach méi schwiereg fir Schief, Regaler… fir d’Archiven opzestellen.

Iwwert d’Gesamtästhetik léisst sech natierlech och streiden. Et ass e moderne Bau, nieft esou enger schéiner renovéierter Scheier. Déi eng fannen dat super, anerer manner. Dat ass da wuel “affaire de goût”.

Mär hunn absolut näischt géint d’Iddi vun engem Knobelmusée, och wann de Präis natierlech net geschenkt ass. Mär kritiséiere villméi déi politesch Virgoensweis.

Fir dat z’illustréieren, ass hei en Zitat aus eiser leschter Budgetsried:

“Eng ëmmer méi grouss Intransparenz an net-Abanne vun de Kommissiounen oder aner Uarbechtsgruppen, mécht et fir eis ëmmer méi schwéier d’Projeten novollzéien ze kënnen. Mär solle Projeten, déi jo ni geschenkt sinn, hei matstëmmen, obwuel mär guer net wësse wat dobäi soll erauskommen. (…)“

De Knobelmusée ass e Paradebeispill, dat dës Ausso bestätegt.

Aus all deene Grënn musse mär eis dofir bei dësem Punkt enthalen.

 

CSV-Stellungnahm zum Punkt 18.A: « Approbation d’une augmentation d’une taxe (forfait d’entrée) non remboursable pour les nouvelles admissions au C.I.P.A. Résidence Op der Waassertrap » vum 20. Januar 2017

Mär schwätzen hei vun enger Erhéijung vum Präis vun ëmmerhin 50%, wat jo net näischt ass.

Als Erklärung kréie mär keng Detailer wéi dës Zomm sech iwwerhaapt zesummesetzt. Wat soll mat deene 1500€ alles bezuelt ginn?

Mär kréien nëmme gesot, dass un de Mauere vill Schued duerch Rollatoren a Rollstill entstinn an dass doduerch d’Ausgabe fir en Zëmmer frëschzemaache klammen.

Wär et dann net méi sënnvoll, och an den Zëmmeren esou Schutzbande wéi am Gank z’installéieren?

Dat géif wahrscheinlech laangfristeg awer méi bëlleg ginn an et géif een d’Méikäschten och net op d’Bewunner ofzewälzen.

Mär stëmmen aus all dëse Grënn bei dësem Punkt mat „Nee“.