CSV-Stellungnahm zum Punkt 13B : « Prolongation et augmentation d’un acte de cautionnement pour le comité d’organisation des Championnats du Monde de Cyclo Cross 2017» vum 3. Abrëll 2017

Wann een als (Oppositiouns-)Politiker e Punkt 3 Deeg virun der Gemengerotssëtzung nogereecht kritt, dann ass dat ni ideal.

Wann dann zousätzlech keng Detailer am Dossier stinn, da kann ee senger Kontrollfunktioun absolut net nokommen.

Mär hu vun Ufank u gesot, mär géifen d’Cyclo-Cross WM als solches begréissen, mä géifen et awer opstoe loosse wéi mär géifen ofstëmme wa Méikäschten, resp. en Defizit ze decke sinn.

Mär hunn haut Erklärunge kritt wéi verschidden Imprévuën an domat Méikäschten zustane komme sinn. Verschiddener sinn no ze vollzéien, anerer awer net.

Mär hu v.a. keng Beleeg/Pièce vun dësen Ausgabe kritt, d.h. fir eis ass dat alles anescht wéi transparent.

Dat Schlëmmst un dësem Punkt ass awer den Zäitpunkt vun der Ofstëmmung. Den Acte de cautionnement leeft den 30. Abrëll 2017 of an de Schäfferot huet dëse Punkt eréischt den 31. Mäerz 2017 op d’Dagesuerdnung gesat.

Mär kënnen esou eng irresponsabel Finanzpolitik net guttheeschen. Et wuar jo awer net eréischt zënter „gëschter“ gewosst, dass net genuch Suen do si fir Rechnungen ze bezuelen, resp. d’Imprévuë si jo awer zum Deel och scho méi laang bekannt.

Mär hunn heibannen ëmmer nëmme positiv Message vermëttelt kritt, et sinn XY Tickete kaf ginn, alles leeft wéi geplangt…

Wann een esou no bausse kommunizéiert, däerf ee sech net wonneren, wa mär eis wonneren, dass elo schlecht Noriichte (era)kommen.

D’Tatsaach, dass de Schlussbilan eréischt no de Wahle wäert virleien, léisst natierlech och e batteren Nogeschmaach. Vu dass keng Gemengerotssëtzung méi no der grousser Vakanz wäert sinn, brauch de Schäfferot den definitiven Defizit och net méi virun de Wahlen ze nennen.

Eis stéiert d’Intransparenz, de Mangel u Wäitsiichtegkeet resp. de Mangel u Kommunikatioun an dësem Dossier. Dofir muss d’CSV sech bei dësem Punkt enthalen.