Liewensqualitéit vun eisen Eilerenger Matbierger

Un de Schäfferot vun der Gemeng Suessem

Zolwer, den 2. Abrëll 2017

Wéi mär viru Joere gefrot hate fir bei der Escher Gemeng z’intervenéiere fir eng Escher Strooss opmaachen ze loossen, während mär Uarbechten am Tippewee duerchgefouert hunn, hat de Schäfferot refüséiert aus Grënn vun der Gemengenautonomie bei deenen Escher Kolleegen eng Ausnahm un ze froen.

Zu Eilereng ass haaptsächlech während den Haaptverkéierszäiten décke Réckstau wéinst enger onglécklecher Kräizung an der Gemeng Monnerech.

Gemäss dem Artikel 25 vum Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988, erlaabt eis Äech an der Sëtzung vum nächste Gemengerot folgend Fro ze stellen:

  • Kann de Schäfferot dës Kéier w.e.g. bei der Monnerecher Gemeng nofroen, ob si, aus Rücksicht zu der Liewensqualitéit vun eisen Eilerenger Matbierger, kënnen d’Virfahrt op där Kräizung erëm änneren?

Merci am viraus fir Är Äntwert, mat eise beschte Gréiss,
Fir d’CSV-Fraktioun,

Mike LORANG, Nathalie MORGENTHALER a Carine REUTER-BAULER