Keng juristesch Schrëtt géint Käerjenger Contournement

An der CSV Stellungnam vum 3. Juli 2016 hate mär drop verwisen, dass eis Partei sech vun Ufank u géint e Contournement vu Käerjeng op Suessemer Terrain gewiert huet.

De 17. Juli 2018 ass elo an der Chamber de Projet de Loi iwwert de Contournement gestëmmt ginn.

Et ass also an der Woch zu engem demokratesche Vote komm, esouguer ee ganz däitlechen, an dee musse mär als Demokraten akzeptéieren, ob e gefält oder net.

Eis gefällt en als CSV net, mä et ass ganz einfach een neien Ament, deen e muss zur Kenntnis huelen.

Mär hunn eis elo joerzéngtelaang dogéint gewiert, dass dës Stroossebauinfrastruktur iwwert eisen Terrain féiert.

Duerch eis gemeinsam Oppositioun hu mär vill Diskussioun an déi verschidde Variante bruet, verschiddener sinn eliminéiert ginn, anerer nei an d’Spill bruet ginn.

D’Variant déi elo schlussendlech zeréckbehale ginn ass, féiert zum allergréissten Deel net méi duerch eis Gemeng an d’Inzidenzen op d’Fauna an d’Flora konnten, duerch den zeréckbehalenen Tracé laanscht d’Eisebunn, op e Minimum reduzéiert ginn.

Mär kënnen also mat Genugtuung soen, dass eis Oppositioun hir Friichte gedroen huet.

Am léifste wär eis natierlech d’Variant 0 gewiescht, mä et ass och eng Realitéit, dass de Kaméidi an déi schiedlech Ausstéiss op Käerjenger Säit net tragbar sinn.

Dat hu mär och ni hei klenggeried, allerdéngs hu mär och ëmmer fonnt, dass de Käerjenger Contournement net d’Allheilléisung ass.

Deemools hat ech hei gesot, dass e lokale Problem vun A op B nëmme vu C op D verlagert géif ginn.

An eiser Schäfferotserklärung steet, dass d’Majoritéitsparteien « uns weiterhin gegen die geplante Umgehungsstraße von Bascharage einsetzen, da bisher unsere Alternativen nicht umgesetzt wurden und kein kohärentes Konzept vorliegt. »

Wat d’kohärent Konzept ugeet, esou muss een dach feststellen, dass an der Chamber duerch eng Motioun an awer och am MDDI sengen Zukunftspläng souwéi dem Plan sectoriel Transports dëse ganze Verkéiersproblem verstärkt regional gekuckt gëtt an dëst duerch e puer Moossnamen, op déi ausdrécklech verwise gëtt an och Wäert drop geluet ginn ass, dass se solle kommen:

  • un alleréischter Stell ass dat den Dippecher Contournement
  • awer och eng Verbreederung vun der Biff bis op d’Grenz
  • an da mussen awer och nach Optimiséierunguarbechten op der Collectrice du Sud duerchgefouert ginn.

Iwwert all Parteigrenzen eraus besteet also de Konsens d’Verkéiersproblematik méi breet ze kucke fir se an de Grëff ze kréien. Esou punktuell Léisungen, wéi de Käerjenger Contournement, ginn definitiv net méi duer an déi mëttel- resp. éischter méi laangfristeg aner Projeten, déi onbedingt hannendru musse kommen, sinn erkannt a gi vun alle Parteien (ausser enger) matgedroen.

Wat d’Alternativen ugeet, esou muss ee soen, dass mär dobäi bleiwen, dass déi dacks manner deier kënne sinn an dann elo och gläichzäiteg missten ugepak ginn. Et däerf keng Zäit méi verluer goen! Déi verschidde Moossnamen, déi mär als Gemeng proposéiert haten, mussen onbedingt geholl ginn, well d’Strooss net an 2 Deeg gebaut wäert sinn an all déi aner Stroossebauprojeten och hir Zäit brauchen.

Am Gesetz vum Contournement kommen och e puer Saachen, déi ee fairerweis als positiv muss bewäerten: z.B. d’Tatsaach, dass d’Naturschutzgesetz elo 8ha Bësch Kompensatioune virgesäit, dass de Vëloswee Bim Diederich laanscht d’Streck féiert, dass d’Brécke fir d’Wëld virgesi sinn…

Mat all dësen Ausféierungen, wëll ech kloer maachen, dass mär eis et bei der CSV net einfach maachen eng Entscheedung ze huelen.

Wann ee reng den Historique vum ganzen Dossier an eis Positioune vun de leschte Joer kuckt, da misste mär haut fir e Recours stëmmen. Allerdéngs misst esou eng Entscheedung och mam Gewëssen ze vereinbare sinn.

Mär sinn zu 2 der Meenung an dat hu mär och vu Juriste bestätegt kritt, dass eis Aussiichten op Erfolleg viru Geriicht minim sinn. Ass et dann ze vertrieden, mordikus e Recours wëllen ze maachen?

Wann ee mat de Leit dobausse schwätzt, sinn der awer och vill déi fannen, mär sollten ophalen eis « drunzehalen ». Ass et deen Ament ze vertrieden, dass d’Allgemengheet e Prozess bezuele muss, wann ee selwer mengt, e géif verluer goen?

Gefillsméisseg wéilt ee schonn e Recours aleeën, mä rationell gesinn, kënne mär dat zu 2 net verantworten. Mär sinn Idealisten, mä och nëmme bis op e gewëssene Punkt, dono iwwerweit dann awer de Realismus.

Dofir stëmmen de Gast ANEN an ech selwer mat Nee.

Nathalie MORGENTHALER

Schäffin