Op de Punkt Juni 2019

Den “Op de Punkt” ass d’ Informatiounsblat vun der CSV Gemeng Suessem.

Eis Zeitung gëtt regelméisseg an all Stot an der Gemeng verdeelt.

Bulletin d’information du PCS Gemeng Suessem

Op de Punkt Juni 2019