CSV-Postitioun zum Punkt 7: Dégrèvement de l’Eglise Belval-Metzerlach au lieu-dit Chemin-Rouge à Belvaux

CSV-Postitioun zum Punkt 7: Dégrèvement de l’Eglise Belval-Metzerlach au lieu-dit Chemin-Rouge à Belvaux

Fir eis alleguer ass d’Trennung vu Kierch a Staat, déi am Januar 2015 vu verschiddene Glaawensgemeinschaften an der Regierung festgehale ginn ass, een neien Ament. Dës erméiglecht et Kierchen an de Kierchefong ze ginn oder a Gemengenhand ze halen.

Am Gemengerot ass decidéiert ginn, dass 4 Kierchen, d.h. eng an all Uertschaft, an de Fong eriwwerginn an d’Metzerlacher Kierch, déi der Gemeng jo gehéiert, wat unhand vu juristeschen Avisen net méi vun der Hand ze weisen ass, géif a Gemengenhand bleiwen.

De Standpunkt vun eis, der CSV, wuar d’Kierch am Metzerlach der Puar ze loossen, esoulaang si se wéilte benotzen. An eisem Wahlprogramm vun 2017 stung: „eine nicht desakralisierte Kirche in Gemeindehand behalten“.

Während an no de Wahlen vun 2017 huet sech gewisen, dass d’Majoritéit vun de Parteien, ausser der CSV, wollten dass d’Metzerlacher Kierch soll entweiht ginn.

Et wuar kloer, dass et majoritär net méiglech wuar zu engem aneren Accord ze kommen ewéi der Entweihung zouzestëmmen.

Bei de Koalitiounsverhandlungen wuar dat och ee wichtege Punkt dee mat der LSAP huet misste verhandelt ginn, well si aus dëser Kierch « ein Zentrum für nicht-konfessionnelle Zeremonien und Veranstaltungen » wollte maachen, also de Géigendeel vun deem wat haut an der Kierch ass.

Mär hunn, als CSV, dunn der Decisioun vun der Entweihung zougestëmmt, awer mat der Konditioun, dass d’Gebai (wat jo da keng Kierch méi ass) vun alle Leit, respektiv Associatiounen ënnert deene selwechte Bedingungen, an dat ouni Restriktioun, ka benotzt ginn – also och beispillsweis vun der Puar an dat och fir konfessionnell Zeremonie, wa si et wënschen.

Et soll keng Exklusioun gi wann et drëms geet, z.B. Zeremonien ze feieren, déi verschidden Etappen am Liewe vun engem Mënsch ervirhiewen.

Et ass och kloer festgehale ginn, dass an der Kierch ausser Zeremonien, och nach weider Konzerten (wat jo och haut schonn de Fall ass), Ausstellungen an Ähnleches däerfe stattfannen. Et wäert op alle Fall drop opgepasst ginn, dass de Kader weider respektvoll benotzt gëtt.

Mär hunn am Virfeld vun dëser Decisioun dacks Récksprooch mam Bistum geholl, eis och do informéiert, mär sutzen e puer Mol mat de Vertrieder vun de Kierchefabriken an zumools der Metzerlacher Oeuvres paroissiales zesummen an och als Schäfferot hu mär eis e puer Mol mat hinne getraff.

An deene Reuniounen ass och gepréift ginn, ob eng raimlech Trennung vun der Metzerlacher Kierch méiglech wär, deemno och eng Deelentweihung. All Virschléi sinn awer aus architektonesche Grënn a well dat kathoulescht Kiercherecht dat leider net erlaabt, verworf ginn.

An engem « Breif an die Redaktion » am Luxemburger Wort hunn d’Oeuvres paroissiales Belval-Metzerlach folgendes geschriwwen: « Geht die Kirche Metzerlach für die Pfarrei verloren, gäbe es in der Gemeinde Sassenheim einen von der Gemeinde finanzierten Ort für nicht katholische Zeremonien. Dagegen gäbe es in keiner der fünf Ortschaften eine von der Gemeinde finanzierte Kirche als Ort für katholische Zeremonien. »

Dat kënne mär als CSV net esou stoe loossen, vu dass et grad duerch eist Awierken dozou komm ass, dass aus der Kierch ee wierdegen Uert fir sämtlech Bierger soll ginn (och fir gleeweg Leit, wa si dat da wëllen) an et awer och weiderhinn nach 4 Kierchen an eiser Gemeng ginn.

Et sief och nach bemierkt, dass de Bistum e Studentegebai um Belval geplangt huet wou eng Kapell dra kënnt, déi dann och vun eise gleewege Bierger kéint benotzt ginn.

Ganz rezent (Enn Abrëll fir genee ze sinn) huet d’OP Metzerlach eis hir comptabel Dokumenter eraginn. Elo ka gepréift gi wat reell vu Kierchesäit an d’Gebai gestach ginn ass an da kéint een eng Verhandlungsbasis fannen, well am Koalitiounsaccord steet och mär géifen als Gemeng « ggf die Metzerlacher Kirchenfabrik entschädigen ».

Mär kënnen also rouege Gewëssens soen, dass mär alles gemaach hunn a ganz aktiv no der beschtméiglechster Léisung gesicht hunn, andeems eppes fir sämtlech Bierger aus eiser Gemeng erausgeschloe konnt ginn.