Aus dem Gemengerot

Froen iwwert d’Zukunft vun den eenzele Kierchegebaier an den Uertschaften aus der Gemeng Suessem.

Froen un de Schäfferot vun der Gemeng Suessem Bieles, de 5. Oktober 2016 Den Inneminister KERSCH hat de Gemenge via eng Circulaire den Optrag gi sech bis den 1. Oktober 2016 mat de Kierchefabricken iwwert d’Zukunft vun den eenzele Kierchegebaier an de Gemengen eens ze ginn.   Gemäss dem Artikel 25 vum Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988, erlaabt mär Äech an der Sëtzung vum nächste Gemengerot folgend Froen ...

Weider liesen

COMMUNIQUÉ – Contournement

Trotz alle Bedenken a Verbesserungsvirschléi gouf e Freideg am Ministerrot d’Decisioun geholl, dass d’Variante 2 fir de Käerjenger Contournement soll gebaut ginn.

Weider liesen

CSV-STELLUNGNAHM ZUM AVIS IWWERT DE CONTOURNEMENT VU KAERJENG

D’CSV huet sech vun Ufank un ëmmer géint e Contournement vu Käerjeng op Suessemer Terrain gewiert. An déi Positioun hu mär ëmmer esou vertrueden, egal wat fir eng Parteien un der Muecht wuaren, sief dat bei eis, sief dat bei eise Käerjenger Noperen oder sief dat an der Regierung.

Weider liesen

CSV-STELLUNGNAHM ZUM BUDGET 2016

CSV-STELLUNGNAHM ZUM BUDGET 2016 Ee grousse Merci geet vun eiser Säit aus un all déi Leit vum Gemengepersonal, déi beim Budget matgehollef hunn. Mär musse leider dëst Joer erëm bemängelen, dass mär d’Circulaire budgétaire vum Inneminister spéit kritt hunn. Säi Rondbréif ass op de 27. Oktober datéiert, mä mär hunn en eréischt Ufanks Dezember gemailt kritt resp. en ass eréischt den 8. Dezember online gesat ginn, ...

Weider liesen