Albert Menghi
Albert Menghi
61 Joer
Suessem
Pensionnéierten Informatiker

Member Verkéierskommissioun
Ersatzmember Kulturkommissioun
Member Comité CSV-Suessem