Carine Reuter-Bauler
Carine Reuter-Bauler
62 Joer
Suessem
Gemengerot
Pensionnéiert Engleschprof

Member Schoulkommissioun
Restauration scolaire-Kommissioun
Member Uarbechtsgrupp Contournement
Sekretärin Comité CSV-Suessem
Presidentin Comité CSF-Suessem