Jos Schmit
Jos Schmit
60 Joer
Zolwer
Pensionnéierten Arcelor-Mittal Ugestallten

Member Sportskommissioun, Kulturkommissioun
Member Comité CSV-Suessem