Michel Holzem
Michel Holzem
44 Joer
Suessem
Manager am Marketing

Member Verkéierskommissioun
Trésorier Comité CSV-Suessem