Michel Holzem-Menghi
Michel Holzem-Menghi
44 Joer
Suessem
Manager am Marketing

Member Verkéierskommissioun
Trésorier Comité CSV-Suessem