Gemengerot

Schäffen

Nathalie MORGENTHALER

 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comite Section CSF: Secrétaire
 • Echevin
 • Alter: 39

Gemengeréit

Gaston ANEN

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 64

Mike LORANG

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 44

Carine REUTER-BAULER

 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
 • Comite Section CSF: Président
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 63

Franca ROMEO

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 60