Generalversammlung 2009

24. Mäerz 2009 – Generalversammlung vun der CSV, CSF an der CSJ am Haus A Gadder zu Bieles