Visite vun de Gemengenarchiven “A Gadder”

D’CSV Suessem huet mat enger starker Delegatioun d’Gemengenarchiven “A Gadder” besicht.