Skip to content

Eis Leit am Gemenge- a Schäfferot

Nathalie Morgenthaler

1. Schäffin

 • 1. Schäffin
 • Presidentin Schoulkommissioun
 • Member SIVEC, SIKOR
 • Presidentin CSV Gemeng Suessem
 • Vize-Presidentin CSV Südbezierk
 • Vize-Presidentin CIGL Suessem
 • Vize-Presidentin Bieleser Veräinsentente
 • Taskforce Eis Epicerie
 • Écrivaine publique

Mike Lorang

Schäffen

 • Schäffen
 • Vize-President CSV Suessem
 • Member TICE, ZARE, SES
 • Comité “Vélo Union Esch”

Gaston Anen

Gemengerot

 • President Ëmweltkommissioun
 • Member Klima-Bündnis, Contrat de rivière du bassin supérieur de l’Alzette, SICONA-Ouest, SIDOR
 • President Zolwer Veräinsentente

Franca Romeo

Gemengeréitin

 • Presidentin Integratiounskommissioun
 • Member Kulturkommissioun
 • Member Chancëgläichheets- an Diversitéitskommissioun
 • Member Minettkompost, GECT, Sudcal, SABA, Club Senior Prënzebierg
 • Sekretärin Bieleser Veräinsentente
 • Comité Amis de la fleur, Eis Epicerie, GSH
 • Écrivaine publique

Anne Logelin

Gemengeréitin

 • Presidentin Sportskommissioun
 • Member Finanzkommissioun
 • Member ORT Sud, SABA, SIVEC
 • CSV Vize-Presidentin
 • Comité “CAB”