CSV-Kongress Agenda

CSV Kongresser-Agenda

Aus dem Gemengerot

CSV-Postitioun zum Punkt 7: Dégrèvement de l’Eglise Belval-Metzerlach au lieu-dit Chemin-Rouge à Belvaux

Fir eis alleguer ass d’Trennung vu Kierch a Staat, déi am Januar 2015 vu verschiddene Glaawensgemeinschaften an der Regierung ...

Weider liesen

Aus der Sektioun

Oktoberfest 2019

Sonndeg, de 15. September 2019 zu Éilereng am Kulturschapp Jiddereen deen a bayrescher Truecht (Dirndl oder Lederhose) kënnt, kritt eng ...

Weider liesen

Aus der Sektioun

Op de Punkt Juni 2019

Den “Op de Punkt” ass d’ Informatiounsblat vun der CSV Gemeng Suessem. Eis Zeitung gëtt regelméisseg an all Stot an der Gemeng ...

Weider liesen

Op de Punkt

Den “Op de Punkt” ass d’ Informatiounsblat vun der CSV Gemeng Suessem.

Weider liesen