Skip to content

Gemengewalen 2023

Nathalie Morgenthaler

43 Joer, Zolwer
Politologin / Direktesch CET

 • 1. Schäffin
 • Presidentin Schoulkommissioun
 • Member SIVEC, SIKOR
 • Presidentin CSV Gemeng Suessem
 • Vize-Presidentin CSV Südbezierk
 • Vize-Presidentin CIGL Suessem
 • Vize-Presidentin Bieleser Veräinsentente
 • Taskforce Eis Epicerie
 • Écrivaine publique

Mike Lorang

48 Joer, Bieles
Aide-éducateur

 • Schäffen
 • Vize-President CSV Suessem
 • Member TICE, ZARE, SES
 • Comité “Vélo Union Esch”

Aurélie Anen

33 Joer, Zolwer
Franséischproff

 • Vize-Presidentin CSV Gemeng Suessem
 • Member Bautekommissioun
 • Member Kulturkommissioun
 • Member Jugendkommissioun
 • Écrivaine publique

Gaston Anen

68 Joer, Zolwer
Pensionéierte Reliounsproff

 • Gemengerot
 • President Ëmweltkommissioun
 • Member Klima-Bündnis, Contrat de rivière du bassin supérieur de l’Alzette, SICONA-Ouest, SIDOR
 • President Zolwer Veräinsentente

Eric Batting

54 Joer, Bieles
Préposé Technique

 • Member Verkéierskommissioun
 • Member Bautekommissioun
 • Member Klimateam

Nadja Diels

51 Joer, Bieles
Educatrice graduée

 • Member Schoulkommissioun
 • Vize-Presidentin “Fanfare Hunchereng Näerzeng Fenneng”
 • Sekretärin  Amis de la fleur

Corrado Fecchi

30 Joer, Suessem
Ekonomist

 • Member Jugendkommissioun
 • President Suessemer Fussball

Philippe Kröger

21 Joer, Bieles
Student

 • Member Verkéierskommissioun
 • President “Lëtzebuerger Guiden a Scouten – Grand-Duc Jean Bieles-Zolwer”

Anne Logelin

38 Joer, Bieles
Mathésproff

 • Gemengeréitin
 • Presidentin Sportskommissioun
 • Member Finanzkommissioun
 • Member ORT Sud, SABA, SIVEC
 • CSV Vize-Presidentin
 • Comité “CAB”

Jean-Claude Majerus

58 Joer, Suessem
Employé privé

 • Member Chancëgläichheets- an Diversitéitskommissioun
 • President Suessemer Veräinsentente
 • President “Hot Daddies Suessem”
 • Vize-President “Culture Club 2000 Suessem”
 • Comité “Chorale Ste Cécile Suessem”
 • Sänger “Hot Daddies Singers”

Nicolas Melmer

36 Joer, Zolwer
Affekot

 • Member Finanzkommissioun

Sónia Pereira Candeias

45 Joer, Zolwer
Portugisesch-Léierin

 • Member Integratiounskommissioun
 • Presidentin “ADIE” – Association de Divulgation et d’Intervention Educatives

Paul Pomante

64 Joer, Éilereng
Pensionéierte CHEM Ugestallten

 • Member Bautekommissioun

Sandrine Reuter

38 Joer, Suessem
Proff an der Pédagogie spécialisée

 • Member Schoulkommissioun
 • Presidentin Suessemer Musek

Franca Romeo

64 Joer, Zolwer
Pensionnéiert Gemengebeamtin

 • Gemengeréitin
 • Presidentin Integratiounskommissioun
 • Member Kulturkommissioun
 • Member Chancëgläichheets- an Diversitéitskommissioun
 • Member Minettkompost, GECT, Sudcal, SABA, Club Senior Prënzebierg
 • Sekretärin Bieleser Veräinsentente
 • Comité Amis de la fleur, Eis Epicerie, GSH
 • Écrivaine publique

Tom Schockmel

37 Joer, Bieles
Informatiker beim Staat

 • Tresorier – CSV Suessem
 • Member Jugendkommissioun

Mike Wenzel

44 Joer, Suessem
Formateur/Examinateur Conduite CFL

 • Member Kulturkommissioun
 • Vize-President “Hot Daddies Suessem”
 • Vize-President Suessemer Veräinsentente
 • Sänger “Hot Daddies Singers”