Skip to content

Eis Sektioun Gemeng Suessem

Dëst ass eis Sektioun

Comité

Sektiounspresidentin, 1. Schäffin: Nathalie Morgenthaler

Vize-Presidentin: Aurélie Anen

Vice-Président, Schäffen: Mike Lorang

Sektiounssekretärin (politesch): Carine Reuter-Bauler

Sektiounssekretärin (administrativ): Sylvie Delmarko-Greisch

Trésorier: Tom Schockmel

Webmaster: Tom Schockmel, Albert Menghi

Member:
Gaston Anen, Gemengerot
Carmen Avarello
Michel Baschera
Eric Batting
Simone Frieseisen-Barth
Anne Logelin, Gemengeréitin
Albert Menghi, Éierepresident
Pol Pomante
Franca Romeo, Gemengeréitin
Lucien Schilling
Jos Schmit
Ferdinand Simon

GEMENGEROT

Schäffen

Mike LORANG

 • Schäffen
 • Vize-President CSV Suessem
 • Member TICE, ZARE, SES
 • Comité “Vélo Union Esch”
 • Candidat élections communales 2023
 • Alter: 48

Nathalie MORGENTHALER

 • 1. Schäffin
 • Presidentin Schoulkommissioun
 • Member SIVEC, SIKOR
 • Presidentin CSV Gemeng Suessem
 • Vize-Presidentin CSV Südbezierk
 • Vize-Presidentin CIGL Suessem
 • Vize-Presidentin Bieleser Veräinsentente
 • Taskforce Eis Epicerie
 • Écrivaine publique
 • Candidat élections communales 2023
 • Alter: 43

Gemengeréit

Gaston ANEN

 • Gemengerot
 • President Ëmweltkommissioun
 • Member Klima-Bündnis, Contrat de rivière du bassin supérieur de l’Alzette, SICONA-Ouest, SIDOR
 • President Zolwer Veräinsentente
 • Candidat élections communales 2023
 • Alter: 68

Anne LOGELIN

 • Gemengeréitin
 • Presidentin Sportskommissioun
 • Member Finanzkommissioun
 • Member ORT Sud, SABA, SIVEC
 • CSV Vize-Presidentin
 • Comité “CAB”
 • Candidat élections communales 2023
 • Alter: 38

Franca ROMEO

 • Gemengeréitin
 • Presidentin Integratiounskommissioun
 • Member Kulturkommissioun
 • Member Chancëgläichheets- an Diversitéitskommissioun
 • Member Minettkompost, GECT, Sudcal, SABA, Club Senior Prënzebierg
 • Sekretärin Bieleser Veräinsentente
 • Comité Amis de la fleur, Eis Epicerie, GSH
 • Écrivaine publique
 • Candidat élections communales 2023
 • Alter: 64

KOMMISSIOUNEN

Commission des Bâtisses

 • LORANG MIKE, BELVAUX, membre
 • DIELS JOHNY, BELVAUX, membre
 • POMANTE PAUL, EHLERANGE, membre
 • DELMARKO-GREISCH SYLVIE, SANEM, membre suppléant

Commission des Finances

 • ANEN GASTON, SOLEUVRE, membre
 • LOGELIN ANNE, BELVAUX, membre
 • MELMER NICOLAS, BELVAUX, membre
 • BASCHERA MICHEL, SOLEUVRE, membre suppléant

Commission de l’Environnement

 • ANEN GASTON, SOLEUVRE, président
 • SCHMIT JOSEPH, SOLEUVRE, membre
 • WEINTZEN RAYMONDE, SOLEUVRE, membre
 • SIMON FERDINAND, BELVAUX, membre suppléant

Commission de la Circulation

 • BATTING ERIC, BELVAUX, membre
 • MENGHI ALBERT, SANEM, membre
 • FRIESEISEN ROGER, SOLEUVRE, membre
 • WAGNER MIKA, SOLEUVRE, membre suppléant

Commission de la Culture

 • FEJEAN-SALVESTRIN ALIX, BELVAUX, membre
 • ROMEO FRANCA, SOLEUVRE, membre
 • WAUTERS ROLAND, BELVAUX, membre
 • REUTER JOHNY, SANEM, membre suppléant

Commission de l’égalité des chances & diversité

 • REUTER-BAULER CARINE, SANEM, présidente
 • HOLZEM MIKE, SANEM, membre
 • LIPPERT MICHEL, SOLEUVRE, membre
 • ROMEO FRANCA, SOLEUVRE, membre suppléant

Commission des Sports

 • LORANG MIKE, BELVAUX, président
 • BISCHEL ROBERT, BELVAUX, membre
 • REUTER JOHNY, SANEM, membre
 • LOGELIN ANNE, BELVAUX, membre suppléant

Commission des Jeunes

 • ANEN AURÉLIE, SOLEUVRE, membre
 • FECCHI CORRADO, SOLEUVRE, membre
 • SCHILLING ALEXANDRE, SOLEUVRE, membre
 • BOYLE LYNA, SANEM, membre suppléant

Commission du 3ième Age

 • MENGHI-FLESCH CLAUDINE, SANEM, membre
 • REDINGER-JOHANNS LILIANE, SANEM, membre
 • FRIESEISEN-BARTH SIMONE, SOLEUVRE, membre
 • BRUCCOLERI MICHELE, BELVAUX, membre suppléant

Commission Scolaire

 • MORGENTHALER NATHALIE, BELVAUX, présidente
 • REUTER-BAULER CARINE, SANEM, membre
 • BRUCCOLERI MICHELE, BELVAUX, membre
 • BENTO JOSE, BELVAUX, membre suppléant

Comité de prévention communal

 • MORGENTHALER NATHALIE, BELVAUX, membre

Aus dem Gemengerot

Wat leeft am Gemengerot? Mir informéieren Iech.

24.03.2023

Gemengerot Protokoll

13.01.2023

Gemengerot Protokoll